PKN
Protestantske Tsjerke Noardburgum
 
De kerkenraad De kerkenraad

De kerkenraad in onze gemeente is, zoals in de meeste PKN gemeenten het geval is, het plaatselijk bestuur van de kerk.
De kerkenraad is verantwoordelijk voor het functioneren van de plaatselijke kerk en het uitdragen van de doelstelling. De kerkenraad laat zich hierbij ondersteunen door veel vrijwilligers.
De raad bestaat uit een aantal mensen die op voordracht van de leden ( dit zijn belijdende leden) en met goedkeuring van de gemeente voor een bepaalde periode worden gekozen.

Termijn voor kerkenraadsleden
In onze kerk hanteren we een periode van 4 jaar. Na deze 4 jaar kan men éénmaal worden herbenoemd voor een  tweede periode. Na deze periode van 8 jaar wordt men ontheven van zijn taken.
Momenteel zijn er gesprekken gaande om  herbenoeming voor een 3e periode mogelijk te maken. De kerkenraad bestaat uit de predikant,  het pastoraat, het college van diakenen, ouderling-kerkrentmeesters, jeugdouderling, preses en de scriba.
De kerkenraad vergadert éénmaal in de 6 weken en bespreekt de lopende gang van zaken in de gemeente.  De kerkenraad wordt voorgezeten door een gekozen lid van de kerkenraad.
Van iedere vergadering wordt een kort verslag opgenomen in het kerkblad van onze gemeente.

Verantwoordelijkheden
De diakenen verzorgen de diaconale taken binnen de gemeente en eventueel daar buiten.
De kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor de financiën, het onderhoud van de kerkelijke gebouwen en de exploitatie van de begraafplaats.
De jeugdouderling verzorgt en organiseert het jeugdwerk en de bernetsjerke en is het contactpersoon van de kerkenraad.

Moderamen (dagelijks bestuur)
Het moderamen bestaat uit vijf personen, de predikant, de voorzitter van de kerkenraad, de scriba, een vertegenwoordiger van het college van kerkrentmeesters en diaconie.
Het moderamen heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de kerkelijke vergaderingen en het uitvoeren van besluiten waarvoor mandaat is verkregen.
Ook is het moderamen bevoegd zaken af te handelen van formele en administratieve aard welke geen uitstel gedogen.
De moderamenleden worden jaarlijks gekozen, in de eerste kerkenraadsvergadering van het nieuwe seizoen.

contactpersoon:
Harrie van der Veen,
Pieter Hylkemastraat 7
9257 WE Noardburgum
Tel. 0511 473745
Email:  pkn.noardburgum@upcmail.nl

preases: De hr: Harrie van der Veen
scriba: Mevrouw Tietie Visser
Preekvoorziening : Mevrouw  Tietie Visser 0638770951

terug
 
 
Contact

meer
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.