PKN
Protestantske Tsjerke Noardburgum
 
ANBI diaconie ANBI diaconie
Algemene gegevens.
Naam ANBI : Diaconie van de Protestantse gemeente  te Noardburgum

RSIN/Fiscaal nummer: 824140916

Website adres : http://noardburgum.protestantsekerk.net

E-mail : pkn.noardburgum@upcmail.nl

Adres scriba : Tsjerkepaed 30

Postcode : 9257 WH   

Plaats :Noardburgum

 De Protestantse gemeente te Noardburgum is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).
 
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Kerkenhuizen.
 
B. Samenstelling bestuur.
 
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 13 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
 
Het College van diakenen telt 4 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).
 
Doelstelling/visie. 

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
 
D.  Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:
http://noardburgum.protestantsekerk.net
 
Op de website http://noardburgum.protestantsekerk.net vindt u het beleidsplan 2013-2017 van de Protestantse gemeente te Noardburgum waarin ook het beleidsplan van de diaconie staat vermeld.
E. Beloningsbeleid.
De diaconie heeft geen werknemers in dienst. Alle werkzaamheden gebeuren door vrijwilligers.
 
F.  Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Zie de op website http://noardburgum.protestantsekerk.net vermelde activiteiten.
G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:
In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.
 
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
 
 
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 
Baten en Lasten diaconie

 
Baten en Lasten diaconie
  begroting rekening rekening
  2018 2018 2017

BATEN
 
Opbrengsten uit bezittingen  €  295  €  254  €  312
Bijdragen gemeenteleden  €  3.659  € 4.341  € 4.247
Totaal baten  € 3.954  € 4.594  € 4.559

LASTEN
 
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)  €  3.207  € 3.945  € 3.881
Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)  €  --  € -  € -
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €  ---  € -  € -
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €  462  €  419  €  462
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen  € ---  €   € 
Salarissen (koster, organist e.d.)  € ---  €   € 
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €  285  €  230  €  217
Totaal lasten  € 3.954  € 4.594  € 4.559
 
Resultaat (baten - lasten)  €    0  € 0-  €-0,-

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

Kerk in actie
Kerk in actie is een missionaire afdeling van de diaconie en heeft een eigen begroting en rekening.
Op de website http://noardburgum.protestantsekerk.net

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van kerk in actie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
Baten en lasten Kerk in actie


 
Baten begroting
2015
rekening
2015
begroting
 2016
Vaste bijdragen 1440,00 1361,19 1350,00
collectes 500,00 634,96 600,00
af te dragen collectes 950,00 1067,38 1000
bijdragen Kerst EB 400,00 381,80 400,00
Kalenders 300,00 283,00 300,00
40 dgn project 2200,00 2264,45 2200,00
bijdragen pinkesterkrant 70,00 72,00 70,00
Totalen 5860,00 6064,78 5920,00
       
Lasten      
Afdracht collectes 2015 950,00 1067,38 1000,00
Afdracht Kerk in Actie 450,00 500,00 500,00
40 dgn project 2200,00 2264,00 2200,00
Abonementskosten EB 850,00 827,54 1000,00
Giften 50,00 25,00 50,00
Kerst EB 600,00 572,70 600,00
Pinksterkrant 110,00 108,00 110,00
Kerstboom 100,00   100,00
Kalenders 250,00 222,53 250,00
Evangelisatiedienst 100,00   100,00
Bankkosten 150,00 172,01 150,00
Overige kosten 50,00 9,00 50,00
Voordelig resultaat   296,17  
Totalen 5860,00 6064,78 5920,00

 
Een verslag van de activiteiten van Kerk in actie kunt u vinden op de website van de PKN Noardburgum. http://noardburgum.protestantsekerk.net
 
terug
 
 

Pinksterdienst via You Tube en kerkomroep
datum en tijdstip 31-05-2020 om 09.30 uur
Op Pinksterzondag 31 mei wordt de kerkdienst uitgezonden via You Tube en de kerkomroep..
Door een aantal gemeenteleden zijn verschillende onderdelen aangeleverd en er is door Aron Hoekstra een mooi geheel van gemaakt.

De link naar het You Tube kanaal wordt zaterdag bekend gemaakt ook via deze website.

We hopen op een mooie dienst. meer details

 
Foto's startweekend
 

Foto's van het startweekend vindt u bij het menu bij jeugd- en jongerenwerk. 

 
Contact

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.