PKN
Protestantske Tsjerke Noardburgum
 
Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters beheert de materiële zaken en goederen van de kerk.
Dit betreft het kerkgebouw, de pastorie, het verenigingsgebouw de Bining, het catechisatiegebouw, de begraafplaats en de bijbehorende terreinen.
Daarnaast beheert het college van kerkrentmeesters de financiën en zorgt voor de betaling van de rekeningen.
Om dit alles mogelijk te maken organiseert het college elk jaar de actie kerkbalans.
In het college zijn de taken zo verdeeld dat deze goed uitgevoerd kunnen worden. Ook wordt binnen het college een ledenadministratie gevoerd.
In de volgende pagina’s wordt de uitvoering van taken nader omschreven, tw.:
• Begraafplaats.
• Financiën.
• Kerkbalans.
• Ledenadministratie.

De taakverdeling binnen de ambtsgroep is als volgt:

• L.Kooistra, voorzitter
• F. Veenstra, secretaris
• J.van der Veen-Damstra, penningmeester
• W.Postma, organisatie onderhoud, kerktaxi en kosters
• J. van der Wal, bevoorrading en sleutelbeheer
 


Beheerder van de begraafplaats:
H. van Akker. J.A. Fokkemastraat 39, 9257 WL Noardburgum. Tel. 0511-474386.

Administratie van de begraafplaats:
A.de Jong. Markt 46 , 9251 JS Burgum. Tel. 0511-473053.

Ledenadministratie:
T.Hoekstra-van der Zee. Veldmansweg 6, 9257 VS Noardburgum. Tel. 0511-476335.

Boekhouding:
J. van der Veen - Damstra J.A. Fokkemastraat 16 9257 WL Noardburgum tel: 06 30281072

Begraafplaats.
De begraafplaats is eigendom van de protestantse gemeente Noardburgum en is gelegen achter het kerkgebouw.
De begraafplaats biedt plaats aan alle inwoners van Noardburgum, ongeacht hun gezindte.

In het grafregister zijn ongeveer 820 graven uitgegeven.
Daarnaast is een urnenmuur aanwezig voor 24 ruimten.
Er is voldoende ruimte beschikbaar voor het begraven van genoemde inwoners.

Het recht op een graf kan worden verkregen via de beheerder of via de administratie, zo ook de kosten die hier aan verbonden zijn.
De graven worden uitgegeven voor een periode van 10 of 20 jaar. U kunt samen met de beheerder van de begraafplaats een plek uitzoeken.

Het gebruik van de kerk en overige ruimten voor een rouwdienst kan geregeld worden met de beheerder.    

Tarieven lijst voor gebouwen en begraafplaats van de Prot.Gem.Noardburgum

Geldig voor de jaren:         2019-2020  
Grafdelverstarief        €      350,00     
Kosten grafdelven grafkelder        €      600,00  
Grafdelven kindergraf        €      150,00  
Grafdelven urn        €      125,00  
Plaatsen urn in urnenmuur                                                     €        50,00  
Afgifte grafbewijs met beperkte zerk, kelder en beplanting        €      900,00  
inclusief 20 jaar onderhoud en verzekering vandalisme.              
Afgifte grafbewijs met grafzerk of kelder en beplanting.        €   1.100,00  
inclusief 20 jaar onderhoud en verzekering vandalisme.              
Afgifte grafbewijs plaatsen asbus, incl 20jr onderhoud.          
gelijk aan punt 2 of 3.                                                             
Afgifte bewijs plaatsen asbus in urnenmuur        €      550,00  
inclusief 20 jaar onderhoud.              
Gelijk als 5, exclusief voorplaat voor 10 jaar        €      275,00  
Overdracht grafbewijs        €        40,00  
Verstrooiing van as        €        75,00  
Rechten(per graf) algemeen onderhoud, incl. verzekering vandalisme        
Jaarlijks onderhoudsrecht        €        20,00  
Rechten 10 jaar vooruit betaald, inclusief verhogingen en inflatie        €      220,00  
Rechten 20 jaar vooruit betaald, inclusief verhogingen en inflatie        €      480,00  
Rechten bijzonder onderhoud, w.o. jaarlijkse schoonmaak        €   1.000,00  
snoeien beplanting en aanharken voor 20 jaar.          
Plaatsingsrechten.          
Graftekens: aankoopsom van het grafmonument       9%  
Grafkelders: aankoopsom van het grafmonument       14%  
Bij bijzondere monumenten of tekens waar geen prijs          
voor is, geldt plaatsingsrecht        €      150,00  
Tarieven voor uitvaartdiensten          
Pastorale hulp (kerkleden gratis)        €      250,00  
Organist        €        55,00  
Koster        €        55,00  
Klokluiden        €        25,00  
Opname via USB-stick        €        15,00  
Kosten gebruik beamer: bediening door Kerkrentmeesters        €        60,00  
Huur kerk (kerkleden 50%)        €      250,00  
Huur gebouw (kerkleden 50%)        €      125,00  
Huur catechisatiegebouw met keuken gebruik        €        90,00  
Huur catechisatiegebouw zonder gebruik keuken        €        75,00  
Huur bijzondere gevallen (besluit van  college) inclusief koster        €      550,00  
Kosten voor leden die financieel niet bijdragen 100% (als niet leden)          
Trouwdiensten          
Gebruik kerk (kerkleden 50%)        €      250,00  
Gebruik gebouw "de Bining" (kerkleden 50%)        €      125,00  
Gebruik Catechisatiegebouw (Kerkleden 50%)        €        75,00  
Eigen predikant (Kerkleden gratis)        €      250,00  
Organist        €        55,00  
Koster        €        55,00  
Kosten gebruik beamer: bediening door Kerkrentmeesters        €        60,00  
Collecte voor kerkrentmeesters          
Bij vacature           
Waarnemen door Consulent volgens CAO te betalen door          
kerkrentmesters. (Kerkleden gratis)          
Overige kosten zie punt 11.          
Keuze 1 van het bruidspaar          
Andere kerklokatie: Kosten bruidspaar.          
Overige kosten zie punt 11.          
Keuze 2 van het bruidspaar          
Andere kerklokatie en andere predikant: kosten bruidspaar.          
Reiskosten predikant/kerkenraadskeden: kosten bruidspaar.          
Overige kosten zie punt 11.          
Vastgesteld vergadering kerkrentmeesters op  24-12-2018  m.i.v. 1-1-2019 tot 31-12-2020.
Voorzitter:                                          Secretaris:           
L.Kooistra                                           F.Feenstra-Feenstra    
              

Financiën en Kerkbalans.

De inkomsten van de protestantse gemeente komen voor het overgrote deel uit de vrijwillige bijdragen. Daarnaast uit collecten bij de zondagse eredienst, individuele giften en een minimaal bedrag uit verhuur van landerijen en gebouwen.
In de gemeente wordt jaarlijks in januari de zogenaamde “Kerkbalans” georganiseerd.
Alle belijdende -, doopleden en blijkgevers van verbondenheid van 21 jaar en ouder worden door middel van kerkbalans gevraagd hun jaarlijkse bijdrage toe te zeggen, zodat de kerkrentmeesters hun uitgavenpatroon mede hierop kunnen baseren.
De financiële administratie is opgesplitst in een dagelijks beheer en een boekhoudkundige verwerking.
De penningmeester verzorgt de dagelijkse handelingen zoals betalingen e.a.
De boekhouder verwerkt de boekstukken, stelt de jaarrekening samen, maakt de begroting en de meerjarenraming. 

Ledenadministratie.
De gegevens van iedereen die is ingeschreven  bij de PKN gemeente Noardburgum, de belijdende leden, de doopleden en de blijkgevers van verbondenheid zijn opgeslagen in de landelijke databank SILA genaamd (Stichting Interkerkelijke Leden Administratie) in Utrecht.
De ledenadministratie in Noarburgum heeft via het LRP (Leden Administratie Programma) inzage en kan er voor zorgen dat de gegevens van elk gemeentelid kloppen en actueel zijn. Eventuele mutaties kunnen dagelijks worden doorgegeven en bijgewerkt.
Ook uit dit bestand wordt de jaarlijkse kerkbalans georganiseerd, mede door toedoen van de ledenadministratrice.

 

 

  
 

terug
 
 

Eredienst Helig Avondmaal
datum en tijdstip 19-01-2020 om 09:30 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 26-01-2020 om 09:30 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 02-02-2020 om 09:30 uur
meer details

KERK IN ACTIE DIENST
datum en tijdstip 09-02-2020 om 09:30 uur
meer details

 
Foto's startweekend
 

Foto's van het startweekend vindt u bij het menu bij jeugd- en jongerenwerk. 

 
Contact

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.