PKN
Protestantske Tsjerke Noardburgum
 

zondag 5 december 2021 om 09:30 uur

Eredienst
Voorganger(s): da: E. Rooseboom uit drachten
Organist: Jaap Smid

Liturgie voor de kerkdienst in p.g. Noardburgum op 5-12-2021 om 9.30 uur
Bijzonderheden: Adventszondag 2; kleur: paars
(Project Bernetsjerke: Men krijgt een boekje thuis bezorgd, waarmee ze elke dag samen een stukje van de reis tot de geboorte Jezus, kunnen maken.) 
(Thema’s PHN: Openbaring, In een ander Licht, Geef Licht)

Orgelspel
Kerkenraad en voorganger komen binnen en gaan op de voorste bank zitten
Welkom en mededelingen door ouderling v.d. Hennie v.d. Wal (geen lector)

Lied/aanvangspsalm (staand) 80: 1 en 7
1 O God van Jozef, leid ons verder, hoor ons en wees weer onze herder;
gij vuurkolom, straal gij ons toe. Waak op, o Held, wij worden moe;
laat lichten ons uw aanschijn, Heer, doe ons opstaan en help ons weer.

7 Dan zullen wij niet van U wijken, uw naam zal op ons voorhoofd prijken,
uw naam is ons als uw gelaat: een sterrebeeld, een dageraad.
Laat lichten ons uw aanschijn, HEER, doe ons opstaan en help ons weer.

Bemoediging en groet
Stil gebed en drempelgebed

Drempellied 792: 1 en 3 
1 Kom, God, en schrijf uw eigen naam als licht over ons uit! De naam, 
die dag en nacht vooraan, de hoogste weg wist om te gaan, de naam die liefde luidt!

3 Verlaat niet wat uw hand begon, o God, ontbreek ons niet!
Straal in ons leven als de zon, Gij van de liefde zelf de bron, de adem van ons lied!

Bernetsjerke-adventsproject Beloofd is Beloofd - Jesse Tree
1.Inleiding door de leiding
Aan de hand van de boom van Jesse (= Isaï, de vader van David) reizen we deze Advent door de stamboom van Jezus. De boom van Jesse verwijst naar een tekst in Jesaja 11, waarin Jezus wordt vergeleken met een jong scheut aan een boomstronk. Het laat ons zien dat de komst van Jezus  al lang voor zijn geboorte was voorspeld. God was trouw aan wat Hij had beloofd. Zo mag deze Advent ons ook laten zien dat God trouw blijft aan Zijn belofte van Jezus’ wederkomst. Op de zondagen zullen we in het bijzonder stilstaan bij vijf vrouwen in deze stamboom en de beloftes van God.
Tamar: Belofte van een nieuw begin; Rachab: Belofte van trouw; Ruth: Belofte van bescherming; Batseba: Belofte van vergeving; Maria: Belofte van de Messias
De boom van Jesse bewijst ons dat God onophoudelijk trouw is en Zijn beloften nakomt, want: Beloofd is Beloofd 
 
2.De symbolen van de afgelopen week van de betreffende zondag erbij in de boom. We vragen gemeenteleden om een symbool uit te werken, die bij het verhaal van één van de dagen van Advent hoort. Per zondag komen die in de boom te hangen

3. Aansteken van de 2e Adventskaars door een kind met gedichtje

4. Projectlied Beloofd is beloofd (Thema deze zondag: Rachab, Belofte van trouw)
Melodie: Nu daagt het in het Oosten

Wij turen in de toekomst. Wij zijn de tekens kwijt. Zal de Messias komen, als kruispunt in de tijd? 
Zal hij op Rachab lijken, die met een rode draad gevangenen bevrijdde; een liefdevolle daad.
De kinderen gaan daarna naar de Bernetsjerke.

Gebed voor de wereld 
Lied 462: 1 en 2 en 4 en 6 
1 Zal er ooit een dag van vrede, zal er ooit bevrijding zijn 
voor wie worden doodgezwegen, levenslang gebroken zijn? 
2 Zal er ooit een blijvend heden vol van goede vrede zijn, 
waar geen pijn meer wordt geleden en het leven nieuw zal zijn? 
4 Zie de sterren aan de hemel waar het duister van de nacht 
door hun schijnsel wordt verdreven tot een nieuwe dag die lacht. 
6 Zoals sterren mensen melden dat geen nacht te donker is, 
zal en kind ons komen redden dat het licht der wereld is.  

Gebed bij de lezing 
Lezing NBV 2004 Johannes 1: 19-28  19 Dit is het getuigenis van Johannes
De Joden hadden vanuit Jeruzalem priesters en Levieten naar hem toe gestuurd om hem te vragen: ‘Wie bent u?’ 20 Hij gaf zonder aarzelen antwoord en verklaarde ronduit: ‘Ik ben niet de messias.’  21 Toen vroegen ze hem: ‘Wie dan? Bent u Elia?’ Hij zei: ‘Die ben ik ook niet.’ ‘Bent u de profeet?’ ‘Nee,’ antwoordde hij. 22 ‘Maar wie bent u dan?’ vroegen ze hem. ‘Wij moeten antwoord kunnen geven aan degenen die ons gestuurd hebben – wie zegt u zelf dat u bent?’ 23 Hij zei: ‘Ik ben de stem die roept in de woestijn: “Maak recht de weg van de Heer,” zoals de profeet Jesaja gezegd heeft.’ 24 De afgevaardigden, die uit de kring van de farizeeën kwamen, 25 vroegen verder: ‘Waarom doopt u dan, als u niet de messias bent, en ook niet Elia of de profeet?’ 26 ‘Ik doop met water,’ antwoordde Johannes. ‘Maar in uw midden is iemand die u niet kent, 27 hij die na mij komt – ik ben het niet eens waard om de riemen van zijn sandalen los te maken.’ 28 Dit gebeurde in Betanië, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte.

(Beloofd is beloofd: De zoon die aan het oudere echtpaar Zacharias en Elisabeth is beloofd is geboren!)
Preek: Wat is ons getuigenis?

Lied: 461: 1 t/m 4 
1 Wij wachten op de koning die ons de vrede brengt,
ontsteken onze lampen totdat hij komt!
2 Vier kaarsen zullen branden, het licht groeit vlam voor vlam,
Het houdt de nacht gevangen totdat hij komt!
3 Het vuur van onze vreugde, de gloed van ons gezang 
zal niet meer kunnen doven totdat hij komt!
4 Wij wachten op de koning, zijn ster is al gezien.
Vol vrede is de morgen wanneer hij komt!

Slotgebed, stil gebed en Onze Vader 

Collecte bij de uitgang 
Slotlied 452: 1 en 2 (de kinderen komen intussen terug)
1 Als tussen licht en donker de tijd zijn stroom versnelt,
zijn wij in U verzonken, ons hart raakt niet ontsteld:
Gij leeft en houdt de wacht! Wij hebben niets te vrezen,
de slaap zal ons genezen. Gij waakt de ganse nacht!
2 Die lange nacht, die winter doorstaan wij met geduld;
wij leven ongehinderd, de dagen zijn vervuld:
Gij hebt het woord volbracht, dat feilloos staat geschreven
en keert niet ijdel weder. Uw licht komt na de nacht!

Wegzending en zegen, beantwoord met 3x gezongen Amen / Orgelspel
 

terug
 

Eredienst via de kerkomroep
datum en tijdstip 16-01-2022 om 09:30 uur
meer details

 
Foto's startweekend
 

Foto's van het startweekend vindt u bij het menu bij jeugd- en jongerenwerk. 

 
Contact

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.